ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక సంక్షేమ మండలి అమలుచేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పధకాలలో మీకు వర్తించు పధకం క్రింద ఆర్దిక సహాయం పొందడానికి ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్

Welcome to AP Labour Welfare Board:


The A.P. Labour Welfare Board has been constituted under A.P. Labour Welfare Fund Act, 1987 (Act No.34 of 1987) for the State of Andhra Pradesh for administering the A.P. Labour Welfare Fund and carry out other functions specified under the Act. The A.P. Labour Welfare Board is a body corporate having perpetual succession and a common seal with a power to acquire hold and dispose of movable and immovable property.


Application for sanction of relief/benefit under Welfare Schemes.


PROCEDURE FOR APPLYING SCHEME BENEFITS ONLINE:


Step   I: Click "Apply for Scheme Benefit" from Header Menu(Horizantal Menu).

Step  II: Fill Welfare Fund Contribution Particulars and Click "Continue" Button.

Step III: Now, Select District and Scheme Name.

Step  IV: Fill the Application Form as per the Selected Scheme and Click "Submit" Button.

Step   V: Then, upload relevant documents for the selected scheme, and Click "Upload Documents" Button.

Step  VI: Finally, An Acknowledgement will be generated.

Note: Please Print the Acknowledgement for tracking Application Status.