ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక సంక్షేమ మండలి అమలుచేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పధకాలలో మీకు వర్తించు పధకం క్రింద ఆర్దిక సహాయం పొందడానికి ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్

Re-Submission of Claims:

Re-Submission of Claim is enabled in ALO Login under "Re-Submission of Applications" option.