ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక సంక్షేమ మండలి అమలుచేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పధకాలలో మీకు వర్తించు పధకం క్రింద ఆర్దిక సహాయం పొందడానికి ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్

Upload Sanction Proceedings:

Upload Sanction Proceedings is enabled in ACL Login under "Upload Sanction Proceedings" option. After Generatiing Proceedings, ACL's Can Upload Signed Proceedings by Entering Application ID and Choose File to Upload.
Verification:

Verification is enabled for Officers in their respective login's against each application to check whether the applicant has already availed the benefit under said Scheme.